Syftet med policyn är att ange grunder och principer för rörlig ersättning till anställda i banken, samt hur styrelsen skall styra, analysera, mäta, rapportera och ha kontroll över de risker som ett rörligt ersättningssystem kan medföra för banken, direkt (ekonomisk) eller indirekt (allmänhetens förtroende).

Ersättning till Styrelse och VD
I årsredovisningen, under noten Allmänna administrationskostnader, framgår faktiska personalkostnader samt separat redovisning av ersättning till Styrelse och VD.