Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Optionsskola

Gardera med optioner eller terminer

Att handla med optioner och terminer innebär köp och försäljning av rätten till en vara. Den underliggande varan kan i princip vara vad som helst: ett fartyg, en fastighet, ett företag, en aktie, ett aktieindex, guld, nickel, sojabönor etc. Regelbunden handel med optioner och terminer kan dock bara göras med varor som handlas i stora volymer på breda, officiella marknader. Därför sker den allmänna options och terminshandeln endast i marknadsnoterade aktier, index av olika slag, råvaror, valutor och obligationer (så kallade ränteoptioner).

 

Grunder

Marknadstro

28

Option

En av parterna har rättigheten att fullfölja avtalet och den andra har skyldigheten. För att få rättigheten betalas en premie.
Ex. När du köper en option idag (nu) så ingår du ett avtal om priset
 

30-2

Ökar avkastningen

Optioner kan ge dig möjlighet att öka avkastningen. Det går att tjäna pengar på optioner oavsett om värdet av den underliggande varan (till exempel ett aktieindex eller enskilda aktier) går uppåt, nedåt eller står stilla. Men optioner kan också användas för att "försäkra" en aktieportfölj mot kursfall eller för att öka avkastningen i en portfölj som annars inte är avsedd att röras.

Risker

På aktiemarknaden finns bland annat två typer av risker: Marknadsrisk för allmänna kursfall på börsen och företagsrisk för nedgångar i enskilda aktier. Med optioner kan man gardera sig för båda dessa risker, och riskerna har skapat en marknad där parterna tror olika om framtiden. Det som den ena ser som en risk blir en möjlighet för den andra. Men det finns bara en vinnare. Parterna har olika uppfattning om verkligheten, men bara en kan få rätt. Vinsten för den ena parten blir en lika stor förlust för den andra. Optionsmarknaden är ett nollsummespel.

Hävstångseffekt

Med optioner handlar man efter sin egen tro om aktiekursernas utveckling under en begränsad tid, optionens löptid. Att köpa en köpoption kan till exempel vara ett alternativ till att köpa aktier. Med en relativt liten insats kan en optionsköpare ta del av den underliggande aktiens kursuppgång. Detta kallas hävstångseffekt.

Handpenning

En annan möjlighet som optionen ger är försäkran om att få köpa en aktie till ett på förhand bestämt pris. Köparen kan till exempel tro på en framtida god utveckling för företagets aktier men saknar för tillfället tillräckligt med kapital för att kunna köpa önskat antal aktier. På så sätt kan betalningen för optionen, premien, liknas vid en handpenning.

Upp

Optionens två sidor

På den ena sidan i en optionsaffär står en person som har rätt att köpa eller sälja aktier om han/hon vill. Möjligheten har personen fått genom att betala en premie. På andra sidan av affären står en person som är skyldig att sälja sina aktier om innehavaren av köpoptionen vill köpa, alternativt köpa aktier om innehavaren av en säljoption vill sälja. Denna person kallas utfärdare.

Optionsköparen blir innehavare

Utfärdaren har fått en premie för att ta på sig sin skyldighet. Om innehavaren inte utnyttjar sin rätt får utfärdaren behålla sin premie, och innehavaren har förlorat de pengar han/hon betalt.

Kontrakt

Optioner handlas i kontrakt där ett kontrakt motsvarar 100 stycken underliggande. En handelspost för aktieoptioner är 10 kontrakt, det vill säga 1 000 underliggande aktier. Observera att en optionsorder alltid är en dagsorder, det vill säga om du har lagt en order som inte blivit genomförd måste du lägga ordern igen nästa dag.

Lösenpris = Det pris som köparen av optionen har rätt att handla på slutdagen.

Slutdag = Sista dagen på optionskontraktet. Efter slutdagen upphör kontraktet att gälla.

Premie = Den ersättning som köparen betalar för att få rättigheten.
Den ersättning som utfärder erhåller för att påta sig en skyldighet att köpa eller sälja.

Innehavare = Köparen av optionen. Innehar rättigheten att köpa eller sälja.

Utfärdare = Säljare av optionen. Åtar sig en skyldighet att köpa eller sälja.

Underliggande = vilken vara som optionen avser. (index, aktier, räntor, olja, mm ).

Breakeven = Det pris aktiekursen måste nå för att du inte skall göra en förlust.
 

Olika slags optioner

Det finns två slags optioner: köpoptioner och säljoptioner.

En köpoption ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att, senast vid avtalat datum (lösendagen), köpa den underliggande varan till ett i förväg fastställt pris (lösenpriset).


Köpoption
- En köpoption ger innehavaren rättigheten att köpa aktien
- Utfärdaren däremot har skyldigheten att sälja aktien om innehavaren önskar det.
- Priset för en option kallas premie: Innehavaren betalar en premie, utfärdaren erhåller en premie.

En säljoption ger innehavaren rätt att sälja den underliggande varan på motsvarande villkor.

Säljoption
- Innehavaren har rätten att sälja aktien
- Utfärdaren har skyldigheten att köpa varan till lösenpris om så innehavaren önskar.
- Priset för optionen kallas premie. Innehavaren betalar en premie, utfärdaren erhåller en premie.

Upp

Optioner kan i grunden användas på fyra olika sätt.
Man kan köpa eller utfärda en köpoption, och man kan köpa eller utfärda en säljoption. I dessa positioner har innehavare och utfärdare olika tro, rättigheter och skyldigheter.

Rättigheter och skyldigheter

KöpoptionSäljoption
InnehavareRättigheten att köpa aktier till ett bestämt pris. Betalar premie.Rättigheten att köpa aktier till ett bestämt pris. Betalar premie.
UtfärdareSkyldighet att sälja aktier till ett bestämt pris. Erhåller premie.Skyldighet att sälja aktier till ett bestämt pris. Erhåller premie.

Vad betyder ERIC8G18 ?

Det finns otaliga optioner på marknaden och för att känna igen optioner används ett standardiserat system som anger vilken aktie som avses, vilket år slutdagen infaller, köp eller säljoption samt själva lösenpriset.

Ex: ERIC8G18
ERIC anger att det är en option på Ericsson aktien
8 anger att slutåret är 2008.
G står för juli som slutmånad. Här får vi också information att det är en köpoption.
18 är lösenpriset.

Ex: ERIC8S18
ERIC anger att det är en option på Ericsson aktien
8 anger att slutåret är 2008.
S står för juli som slutmånad. Här får vi också information att det är en säljoption.
18 är lösenpriset.

Månadsbeteckningen talar om det är en köp eller säljoption.
Här ser du de olika månadsbeteckningarna:

KöpoptionerSäljoptioner
A januari
B februari
C mars
D april
E maj
F juni
G juli
H augusti
I september
J oktober
K november
L december
 
M januari
N februari
O mars
P april
Q maj
R juni
S juli
T augusti
U september
V oktober
W november
X december
 

Vilken marknadstro har aktörerna?

31-2

Köpt köpoption

Den som köper en köpoption tror på en stark uppgång inom optionens löptid. Om köparen får rätt stiger optionen i värde, och vinsten kan bli stor. Förlustrisken är begränsad. Den kan aldrig bli större än den betalda premien.

Köp köpoption
- Du tror att marknaden skall gå upp, men är osäker. Du vill inte riskera hela ditt kapital om du har fel.
- Nuvarande kurs 20kr.
- Köp en köpoption med lösenpris 22, premie 1,50.
- Du har nu rättigheten att köpa Ericsson för 22kr fram till lösendagen oavsett vad aktiekursen är.
 

32

Varför köpa köpoption?

- Hävstångseffekten
- Försäkra sig om en köpkurs
- Realisera aktievinst men ändå var exponerad i samma aktie
- Tjäna pengar i en uppåtgående marknad
- Lägre kapitalbindning – mindre risk
 

Utfärdad köpoption

Den som utfärdar en köpoption tror på en stillastående eller en svagt sjunkande aktiekurs inom optionens löptid. Vinsten kan aldrig bli större än den erhållna premien. Däremot är förlustrisken obegränsad om optionen är utfärdad utan täckning av innehavda aktier.

Utfärda köpoption = lova att sälja
Du äger aktier i Ericsson och du tror inte att aktien kommer att nå över 22kr före nästa lösendag.

Utfärda köpoptioner med lösenpris 22 för 1,50kr.

Du har nu lovat att sälja aktien på 22kr om kursen är högre än 22kr på lösendagen. Eftersom du fått 1,50kr för detta så får du i praktiken 23,50 för dina aktier om kursen är över 22kr (22+1,50=23,5kr).

33

Varför utfärda köpoption?

- Avkastning i stillastående eller svagt nedåtgående marknad
- Placera aktieförsäljning. En extra premie/avkastning för att sälja aktien.
- Kompensera kursfall.
 

Köpt säljoption

Köparen av en säljoption tror på en klar nedgång den närmaste tiden. Om köparen får rätt stiger optionen i värde, och vinsten kan bli stor. Den maximala förlusten begränsas till den betalda premien.

Köpa säljoption som försäkring
Du är tveksam till Ericsson men vill inte sälja dina aktier. Nuvarande aktiekurs 20 kr.

Köp säljoptioner med lösenpris 20kr för 1,50. Du har nu försäkrat dig om att få sälja för 20kr. (I praktiken får du 18,50 om du drar av de 1,50 du betalade för optionen).
 

34

Varför köpa säljoption?

- Spekulation i nedåtgående marknad
- Lägre kapitalbindning – mindre risk än i blankad aktie
- Hävstångseffekten
- Kompensera kursfall. Försäkra sig om en säljkurs – skydda sig mot en nedåtgående marknad.
- Risk för att aktien ska falla men du vill inte utlösa beskattning
Upp 

Utfärdad säljoption

Utfärdaren av en säljoption tror på en stillastående eller en svagt uppåtriktad marknad. Om utfärdaren får rätt kan dock vinsten aldrig bli större än den erhållna premien. Förlusten kan däremot bli obegränsad om tron visar sig vara felaktig.

Utfärda säljoption = lova att köpa
Du kan tänka dig att köpa Ericsson till kurs 20kr.
Utfärda säljoptioner med lösenpris 20kr för 1kr.
Du har nu lovat att köpa aktier om kursen är lägre än 20kr på lösendagen och fått 1kr i premie. I praktiken kommer du alltså att betala 19kr (20-1) för dina aktier om de står under 20kr på lösendagen.
 

35

Varför utfärda säljoption?

- Planera aktieköp
- Avkastning i stillastående eller svagt uppåtgående marknad
 

Covered Call – Öka din avkastning i stillastående marknad

- Planera aktieförsäljning
- Utfärda köpoption mot aktieinnehav
- Öka avkastning på aktieinnehav
- Utfärda köpoption mot aktieinnehav. Kompensera svag/neutral marknad.
 

36

Fakta om optionshandel

Amerikanska eller europeiska optioner
Skillnaden i dessa beror på hur och när man kan utnyttja sin rättighet, det vill säga optionen.

Den amerikanska optionen ger dig rätten att när som helst fram till slutdatum använda din rättighet.

Den europeiska optionen fungerar så att du bara kan utnyttja din rättighet den sista dagen i lösenmånaden.

Vad bestämmer priset på optionen?
En mängd faktorer bestämmer priset på optionen och beräknas hela tiden på marknaden i så kallad realtid. För att exakt räkna ut optionens pris används Black & Sholes formel.

- Underliggande varans värde
- Lösenpris
- Återstående löptid
- Volatilitet
- Utdelningar i underliggande vara
- Marknadsräntan
Upp 

Premien

För att räkna ut vad en premie bör vara värd används följande formler.

Premie = realvärde + tidsvärde

Realvärde:
Köpoptionens realvärde = Avistakurs – lösenpris
Säljoptionens realvärde = Lösenpris – avistakurs

Realvärde kan inte vara negativt

Tidsvärde:
Skillnaden mellan premien och realvärdet
Beroende av:
- Återstående löptid
- Marknadsräntan
- Volatilitet

Praktisk hantering
Du måste skriva ett avtal innan du kan börja med optionsaffärer. Här regleras de rättigheter och skyldigheter som uppstår mellan dig och Stockholmsbörsen. Du får också utförlig information om vilka risker det innebär att handla med optioner.

Avtalen omfattar följande:

OM-avtal
Information om risker med derivat
Avtal om limit för aktiederivat


Säkerhetskrav
För att tillse att du alltid kan fullgöra dina åtaganden beräknas ett så kallat säkerhetskrav varje dag . Dina utställda optioner innebär att du åtar dig att köpa eller sälja aktier på slutdagen. Efter speciella regler räknas varje dag ut hur stort värde ( säkerhetskrav) du minst måste ha i din depå för att kunna fullgöra dina åtaganden. Om ett underskott uppstår måste du omedelbart sätta in mer pengar eller överföra fler tillgångar till din depå. Om inte detta görs har banken rätt att avveckla dina positioner för att undvika större förluster.

Allmänt
Första gången man använde sig av optioner var i Holland på 1600-talet. Då handlade man inte i aktier utan i tulpanlökar. Den tidens handel skiljde sig mycket mot hur vi handlar idag. Den största handelsorten för derivat (optioner och terminer) är Chicago i USA.

Handeln är uppdelad på två börser; CME - Chicago Mercantile Exchange och CBOT - Chicago Board Of Trade. Här finns det derivat på så gott som allt; valutor, aktier, index, räntor, metaller, apelsinjuice, griskött m.m. Andra stora derivatbörser är LIFFE i London och SIMEX i Singapore. Ingen av dessa börser är datoriserade. Man använder sig fortfarande av så kallat "Open Outcry", vilket innebär att alla handlare av en vara står i en cirkelformad grop (eng. Pit). Eftersom ljudnivån är närmast bedövande sker den mesta handeln med hjälp av handsignaler. Svenska aktiederivat handlas bland annat på OM Stockholm AB.

På OM handlas även optioner och terminer på obligationsräntor. I likhet med Stockholms Fondbörs är OM:s handel i sin helhet datoriserad. 

Upp
 

Stäng Skriv ut