Förändringarna syftar till att tydliggöra fondens profil. Vi gör ett tillägg som säger att fonden inte placerar sina tillgångar i säkerställda obligationer, penningmarknadsinstrument och överlåtbara värdepapper utgivna av Swedbank Hypotek AB. Vi förtydligar även att högst 10 procent av fondens tillgångar får placeras på konto hos central motpart eller clearingmedlem som säkerhet för fondens derivatexponeringar. Fonden riktar sig till en avgränsad krets som utgörs av institutionella investerare och andra fonder.

För mer information, läs kundbrev.