Import- och exportföretag drabbas i många led av de åtgärder som vidtas för att minska spridningen av covid-19. Företagens flöden påverkas kraftigt och osäkerheten är stor huruvida affärer kommer kunna genomföras alls.

”Många företag ser förseningar av leveranser. Det beror inte enbart på att gränserna är stängda, utan på att människor i produktionsleden är sjuka och fabriker har stängt. Utöver det ser vi oroligheter på valutamarknaden, vilket får stor påverkan på import- och exportföretagen”, säger Henrik Rosén, valutastrateg på Swedbank.

Självklart är det svårt att ge allmänna råd till exportörer och importörer, då varje företag är unikt och jobbar under olika förutsättningar och mot olika marknader. Men ett generellt råd i osäkra tider är att göra en valutaöversyn.

”Planera proaktivt vilka valutaprodukter som kan trygga din affär för att minska din totala risk. Kanske behöver du ändra eller förlänga tidigare valutasäkringar och lägga till andra produkter för att säkra betalningsflödet”, säger Henrik Rosén.

Eftersom både exportörer och importörer möter ökad osäkerhet vad gäller försäljningar, kan det vara bra att korta ned löptider och volymer som ska valutasäkras, menar Henrik Rosén. Han uppmanar också företagen att inte se valutaprognoserna som ”en sanning”, då prognoserna som en följd av krisen är mer osäkra än normalt.

”Agera istället utifrån perspektivet: Vad är våra kritiska nivåer? Vad kan vi leva med? Vad är vår prognos på försäljningen givet osäkerheten?” säger Henrik Rosén.

Givet osäkerheten i valutamarknaden är optioner för stunden dyra, lyfter Henrik Rosén, men menar att om de används på rätt sätt kan de ge förutsättningar för en kostnadseffektiv hantering av valutarisker. Förutsättningarna är dock att man bör vara relativt säker på sina förväntade behov att köpa eller sälja kronor i sina kommersiella valutaexponeringar.

Generellt gäller att exportörer i regel har drabbats mildare av krisen då kronan väntas förbli relativt svag mot stora exportdestinationer som eurozonen, Danmark och USA. Detta gäller dock inte mot Norge och Storbritannien.

Importörer har större utmaningar med svag krona och ett stort globalt utbudsöverskott på varor samt ovilja bland kunder att handla i butiker, vilket läggs till en redan pressad prisbild innan med internethandeln.

Henrik Roséns specifika råd till importörer är att se över hur utbudsbegränsningar för leveranser och produktion kommer påverka betalflöden och likviditet, och också att se över hur en förstärkning eller försvagning av kronan slår mot verksamheten, både med osäkrade och säkrade kontrakt.