Syftet med policyn är att ange grunder och principer för rörlig ersättning till anställda i banken, samt hur styrelsen skall styra, analysera, mäta, rapportera och ha kontroll över de risker som ett rörligt ersättningssystem kan medföra för banken, direkt (ekonomisk) eller indirekt (allmänhetens förtroende).
Rörlig ersättning har utgått till personalen exkl VD, avseende 2022, med 42.500 kronor för en heltidsanställd exkl sociala avgifter. Totala kostnaden för den rörliga ersättningen framgår av årsredovisningens not under texten avsättning till resultatandelsstiftelse inkl löneskatt.

Ersättning till Styrelse och VD
I årsredovisningen, under noten Allmänna administrationskostnader, framgår faktiska personalkostnader samt separat redovisning av ersättning till Styrelse och VD.