Likviditetsrisk

Allmänt
Sparbankens likviditets- och finansieringspolicy och Beredskapsplan för hantering av likviditetsrisker omprövas minst en gång per år och fastställer regler för hur sparbankens hantering av likviditetsrisker ska organiseras, mätas, följas upp och rapporteras.

Organisation och ansvarsfördelning
Styrelsen har det yttersta ansvaret för Sparbankens riskstrategi och dess principer för riskhantering. Detta innebär att styrelsen minst årligen fastställer och omprövar Sparbankens likviditets- och finansieringspolicy samt Beredskapsplan för hantering av likviditetsrisker. Styrelsen fastställer också Sparbankens risktolerans avseende likviditetsrisker.
VD har det yttersta ansvaret för att Sparbanken följer ramarna för Sparbankens riskhantering och att Sparbanken löpande identifierar, mäter, värderar, hanterar, följer upp, rapporterar och kapitalplanerar enligt Sparbankens Riskpolicy. Styrelsen har delegerat ansvaret för likviditetsförvaltningen till VD som ansvarar för de löpande besluten och rapporterar detta till styrelsen.
Riskkontrollfunktionen har i uppdrag att följa upp att Sparbankens hantering av likviditetsrisker bedrivs i enlighet med likviditetspolicyn och mot fastställda limiter. Funktionen ska också granska den rapportering som sker till styrelsen.
Internrevisionen, som är oberoende och direkt underställd styrelsen, har bl a till uppgift att regelbundet granska och utvärdera Sparbankens hantering och kontroll av likviditetsrisker.
Compliancefunktionen ansvarar för löpande uppföljning och kontroll av att risklimiterna och övriga bestämmelser i likviditets- och finansieringspolicyn följs.

Uppföljning och rapportering
Sparbankens likviditetssituation bevakas dagligen och rapportering sker till VD. Rapportering av nyckeltal sker minst månadsvis till VD och bankens styrelse.

Likviditetsstrategi
Sparbanken ska alltid begränsa sin likviditetsrisk till måttlig i relation till verksamheten i allmänhet. Sparbankens likviditetsreserv består av tillgångar som är omsättningsbara till förutsägbara värden, tillgängliga på kort sikt (inom högst 5 bankdagar) samt får inte vara ianspråktagna som säkerheter eller andra likviditetsbegränsande åtgärder.
Reglerna för stora exponeringar ska alltid beaktas vid placering av likviditet.
Sparbanken ska ha en reserv bestående av högkvalitativa likvida tillgångar (enligt Finansinspektionens definition i FFFS 2010:7) för att säkerställa Sparbankens kortfristiga betalningsförmåga vid bortfall eller försämrad tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor. Styrelsen har fastslagit att likviditetsreserven ska uppgå till en nivå som klarar en period av minst 180 dagar under normala förhållanden eller alternativt en period av minst 30 dagar under stressade scenarion.

Finansieringsstrategi
Sparbanken finansierar utlåningen främst via inlåning från allmänheten. Vidare förmedlar Sparbanken aktivt fastighetslån mot Swedbank Hypotek. I den mån det ytterligare skulle behövas finns en möjlighet att upprätta en kreditfacilitet hos Swedbank.

Stresstest
Stresstest av bankens likviditetssituation utförs minst månatligen. Detta test ska återspegla en situation där möjligheter till extern finansiering saknas, betydande inlåningsminskning sker, ett ökat utnyttjande görs av redan beviljade krediter, minskat marknadsvärde på tillgångarna i bankens likviditetsreserv samt ett ökat kundutnyttjande av poster utanför bankens egna balansräkning.

Beredskapsplan
Sparbanken har en beredskapsplan för hantering av likviditetsrisker. Syftet med beredskapsplanen är att ha ett handlingsprogram som aktiveras i samband med vissa kvantifierbara likviditetshändelser i situationer där bankens likvida ställning riskerar att påverkas negativt. Beredskapsplanen definieras av ett åtgärdsprogram med ett antal likviditetsstärkande åtgärder som kan vidtas beroende på den aktuella krissituationen.
Beredskapsplanen aktiveras genom beslut av VD. I händelse av eskalerande och negativ påverkan på likviditeten åligger det VD att upprätta kommunikation och dialog med bankens lämpliga intressenter.