Hoppa till textinnehållet

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sparbanken Tranemo org.nr 565500-6152 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.
 

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
 

Sparbanken Tranemo tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

30 juni 2020

mnkr
Kärnprimärkapital 542,8
Supplementärt kapital   0
Total kapitalbas 542,8
   
Kapitalkrav  
Riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk 1673,4
Riskexponeringsbelopp operativ risk 98,9
Riskexponeringsbelopp för kreditvärdighetsjustering 0,1
Summa exponeringsbelopp 1772,4
   
Krav på kapitalbasens storlek %  
Total kapitalrelation 8,0
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5
Kontracyklisk buffert 0
Summa kapitalbaskrav 10,5
   
Kärnprimärkapitalrelation % 30,63