Meny

Kapitaltäckning

Offentliggörande av information enligt FFFS 2014:12

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) offentliggörs i detta dokument periodisk information om kapitalbas, riskvägda exponeringsbelopp, kapitalrelationer, kapitalbaskrav, buffertkrav, bruttosoliditet, likviditetstäckningskvot, nettofinansieringskvot samt internt bedömt kapitalbehov. 

Uppgifterna i detta dokument har tagits fram i enlighet med EBA mall EU KM1. Om belopp/uppgift saknas i nedan uppställning är posten inte tillämplig för banken. Övriga uppgifter som offentliggörs i enlighet med förordning (EU) nr      575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag publiceras på bankens hemsida och/eller årsredovisning. 

Banken tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker. 

Banken har valt att ej utnyttja möjligheten till de lättnadsregler som införts i och med övergången till IFR9.