Hoppa till huvudinnehåll

Prospekt för nyemissioner, börsnoteringar och publika bud

Senior businesswoman in corridor with digital tablet

Vi är med och arrangerar olika typer av bolagshändelser. Ta del av prospekt för nyemissioner, börsnoteringar och andra typer av bolagshändelser.

Vad är en nyemission?

En nyemission är när ett aktiebolag erbjuder befintliga och/eller potentiella aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Syftet med en nyemission är få in kapitel/nya pengar i företaget för att till exempel finansiera en expansion eller undvika konkurs. För att locka allmänheten att investera i företaget så erbjuds ofta de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla.

Läs mer om vad en börsintroduktion innebär.

Börsintroduktion

Aktuella prospekt och erbjudanden

Doxas uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke

Bakgrund
Doxa Aktiebolag (publ) (”Doxa”) är verksamt inom fastighetsinvesteringar och är inriktat på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar, utan begränsning till fastighetskategori, region eller ägandehorisont.

Doxa lämnade den 25 april 2023 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SERNEKE Group AB (publ) (”Serneke”) i syfte att förvärva samtliga utestående B-aktier i Serneke mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Doxa.

Förvärvet förväntas skapa betydande värde för samtliga intressenter i form av bland annat en bredare aktieägarbas samt tillgång till fler finansieringskällor med attraktivare villkor. Doxas NAV kommer, vid full anslutningsgrad i erbjudandet, att öka från cirka 1 855 MSEK till cirka 2 860 MSEK.

Aktieägare i Serneke erbjuds sex (6) nyemitterade aktier i Doxa för varje (1) befintlig B-aktie i Serneke.

Acceptperiod: 12 maj – 2 juni 2023 klockan 15:00.
Mer information om erbjudandet finns på Doxas webbplats

Företrädesemission i Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 10 miljarder SEK.

Bakgrund Castellums styrelse beslutade den 13 februari 2023 att föreslå att årsstämman 2023 bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid årsstämman den 23 mars 2023 bemyndigades styrelsen att fatta beslut om företrädesemissionen. Styrelsen för Castellum beslutade den 4 maj 2023, med stöd av årsstämmans bemyndigande, om nyemission av aktier i Castellum med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 mars 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 174 miljarder kronor, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Bolaget finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av bolagets hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Teckningsperiod: 15 maj 2023 till och med 29 maj 2023

Läs mer och se prospekt samt anmälningssedlar på Castellums webbplats
 

Tidigare prospekt och erbjudanden

Företrädesemission i Besqab AB (publ)

Besqab genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 833 MSEK.

Bakgrund Besqabs är en bostadsutvecklare vars huvudsakliga verksamhet består av projektutveckling av bostäder med bostads- och äganderätt. Besqab utvecklar även hyresfastigheter, vårdboenden och annan samhällsservice, där långsiktigt ägande igår i verksamheten. Koncernen har bedrivit verksamhet från 1989 och har sedan dess varit delaktig i projekt som omfattar närmare 10 000 bostäder i Stockholm och Uppsala. Besqabs aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Den 25 januari 2023 offentliggjorde Besqab styrelsens avsikt att besluta om en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare och den 24 februari 2023 beslutade styrelsen att genomföra företrädesemissionen. Styrelsen beslutade den 27 mars 2023 om fullständiga villkor för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och utbytesförhållande. Styrelsens beslut om företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 29 mars 2023. Nettolikviden från företrädesemissionen avses att användas till att i förtid återbetala Besqabs seniora icke säkerställda gröna obligationer om 800 MSEK, vilket kommer förändra och stärka Besqabs kapitalstruktur.

Teckningsperiod: 6 april 2023 till och med 20 april 2023

Läs mer och se prospekt samt anmälningssedlar på Besqabs webbplats (besqabgroupse)

Företrädesemission i CTEK AB (publ)

CTEK genomför en fullt garanterad företrädesemission om ca 350 MSEK.

Bakgrund CTEK är den ledande globala leverantören av batteriladdare för olika fordon inom premiumsegmentet och en av Sveriges största leverantörer av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. CTEK har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder CTEK produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, laddpunktsoperatörer samt fastighetsägare. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Den 8 februari 2023 offentliggjorde CTEK styrelsens beslut att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 350 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att för att amortera på Bolagets lån i syfte att minska skuldsättningen samt för att säkerställa investeringar i produktutveckling och i Bolagets försörjningskedja.

Teckningsperiod: 10 mars 2023 till och med 21 mars 2023

Läs mer och se prospekt på CTEKs webbplats