Skip to content

Vad är strukturerade komplexa obligationer?

A group of people having a business meeting

En Strukturerad komplex obligation har flera likheter men även olikheter med traditionella bostads- och företagsobligationer. Olikheterna gäller framförallt villkor kring kupongutbetalningar men också framförallt återbetalning av underliggande belopp som kan vara annat än det nominella beloppet.
 

Allmän information om strukturerade komplexa obligationer

Inom denna grupp finner vi obligationer som räknas vara strukturerade kreditobligationer med anledning av att dess konstruktion innehåller särskilda villkor för beräkning av avkastning samt återbetalning av nominellt belopp. Exempel på sådana obligationer kan vara Collateralized Debt Obligation eller så kallat CDO.
Strukturerade komplexa obligationer

Hur handlar man med strukturerade komplexa obligationer?

Köp och försäljning av strukturerade komplexa obligationer kan ske på börser eller andra marknadsplatser eller genom ett börsombud, till exempel en bank. I ordern anges belopp samt en limit, det vill säga till vilken högsta eller lägsta kurs/ränta du vill köpa eller sälja obligationen. Det går även att välja aktuellt marknadspris/ränta.

Vad påverkar avkastningen?

När man investerar i en strukturerad komplex obligation så kommer slutavkastningen samt återbetalning av nominellt belopp vara starkt beroende av den för strukturerade komplexa obligationen gällande villkor. Det är viktigt att vara påläst kring vad som gäller kring kreditförluster, kupongstorlek samt beräkning och återbetalning av underliggande belopp.

För- och nackdelar med strukturerade komplexa obligationer

Fördelar

  • Erbjuder en hög kupong jämfört med traditionella företagsobligationer.
  • Risknivån kan skräddarsys efter investerarens preferenser.
  • Kan handlas i lägre poster än 1 000 000 kr.

Nackdelar

  • Väsentligt mer komplexa än traditionella obligationer och omfattas därmed av fler riskfaktorer att beakta vid investering.
  • Konstruktionen kring återbetalning av underliggande belopp och kupong varierar
  • Referensportföljen har oftast inslag av bolag man inte är bekant med.

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.