• det finns en central motpart (CCP) som är godkänd för att cleara det aktuella derivat instrumentet (och)
  • EU-kommissionen har beslutat att instrumentet ska clearas, obligatorisk clearing
  • Båda parter i transaktionen omfattas av clearingkravet

Clearingkravet omfattar bara affärer som Sparbanken Tranemo gör med andra finansiella motparter över clearingtröskeln, FC+, och med företag som överskrider clearingtröskeln, NFC+. 

Obligatorisk clearing gäller följande instrument:

  • Ränteswappar, Basis Swappar, Forward Rate Agreements (FRA) och Overnight Index Swaps (OIS) i valutorna USD, EUR, JPY och GBP
  • Ränteswappar och FRA i valutorna SEK, NOK och PLN

 

Clearingtröskeln

Clearingtröskeln är ett gränsvärde satt av EU-institutionen ESMA, för att skilja mellan Finansiella och icke-finansiella motparter, vars derivatengagemang kan anses stort, respektive motparter vars engagemang anses mindre. Nedan beskrivs några huvudregler för hur tröskeln beräknas för FC respektive NFC.

FC

  • Samtliga OTC-derivat som ingåtts ska vara med i beräkningen.
  • Beräkningarna ska göras separat för olika tillgångsklasser. Om en tillgångsklass når över tröskeln blir kategoriseringen av motparten FC+, samt att samtliga OTC-derivat som EU-kommissionen beslutat om obligatorisk clearing ska clearas, även de tillgångsklasser som ligger under tröskeln.
  • Beräkningen ska göras på koncernnivå.
 
NFC
  • OTC-derivat gjorda i hedgingsyfte ska inte tas med i tröskelberäkningen.
  • Beräkningarna ska göras separat för olika tillgångsklasser. Om en tillgångsklass når över tröskeln blir kategoriseringen av motparten NFC+ samt att samtliga OTC-derivat i den kategorin där gränsen överskrids ska clearas, däremot inte de tillgångsklasser som ligger under tröskeln.
  • Beräkningen ska göras på koncernnivå.